Kontakty

Vědecký tajemník výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP MUDr. Petr Možný byl 30. 6. 2016 osloven redaktorkou Lidových novin Šárkovu Kabátovou s dotazem, zda by se mohl vyjádřit ke skutečnosti, že právníci z Ligy lidských práv navrhují zřízení monitorovacího orgánu na kontrolu psychiatrických léčeben v Česku.


Tento kontrolní orgán by měl mít tyto pravomoce:


- Pravidelné návštěvy zařízení
- Nahlížení do zdravotnické dokumentace
- Možnost mluvit s pacienty
- Kontrolování dodržování závazných metodik a praktik
- Příjímání stížností od pacientů.
Činnost tohoto orgánu by měla být financována na národní úrovni a ve všech regionech.

MUDr. Možný zaslal redaktorce Kabátové tuto odpověď:

Vážená paní redaktorko,


případný vznik takového orgánu bych vnímal jako závažný projev stigmatizace oboru psychiatrie, který by tím byl opět vydělen z ostatních medicínských oborů s předpokladem (který považuji za zcela nepodložený), že v tomto oboru dochází k porušování lidských práv pacientů častěji než v jiných medicínských oborech a proto je třeba pro dohled nad ním vytvořit speciální orgán.
Zkrátka, tento návrh vychází z předpokladu, že psychiatři poškozují své pacienty častěji než jiní lékaři a ti proto před nimi musí být zvláště důkladně chráněni dozorem ze strany speciálních orgánů, samozřejmě placených ze státních prostředků. Mě samotného tento předpoklad lidsky uráží.
Pokud chce někdo chránit práva pacientů, ať se to týká pacientů všech medicínských oborů a všech zdravotnických zařízení, nikoli jen pacientů léčených na psychiatrii.
Příběhy pacientů, kteří se setkali s nedůstojným zacházením či měli dojem (ať již oprávněný nebo neoprávněný), že byla porušena jejich lidská práva, lze jistě najít ve všech medicínských oborech.


Pacienti, kteří se léčí na psychiatrii, i jejich příbuzní, mají stejné možnosti podávat si stížnost stávajícím orgánů dohledu nad dodržováním lidských práv obecně a práv pacientů speciálně (Ochránce lidských práv, Česká lékařská komora, Policie ČR) jako pacienti, kteří se léčí u kolegů lékařů jiných oborů.
Nevidím důvod, proč by měli být psychiatričtí pacienti a zdravotničtí pracovníci, kteří pracují v oboru poskytování péče duševně nemocným, podrobeni speciálnímu dohledu nově zřízeného orgánu. Připadám si pak, abych citoval klasika Járu Cimrmana, jako „sprostý podezřelý“.
Také se obávám, že aktivní vstup právníků (tedy nikoli až poté, co je o to někdo konkrétní požádá v nějakém konkrétním případě) do zdravotnického zařízení povede k tomu, že zdravotníci budou ve větším stresu, budou k léčení přistupovat alibisticky a budou ještě více času věnovat administrativě, samozřejmě na úkor vlastní péče o pacienty. Je totiž zcela nesporné, že žádný člověk nemůže zároveň vykonávat určitou činnost (v tomto případě se věnovat pacientům), a zároveň zapisovat, jak tuto činnost vykonává. A právníci vždycky studují primárně papíry a hledají v nich chyby.


Mám i obavy o zhoršení vztahu mezi zdravotníky a jejich pacienty, který je zvláště v oblasti psychických poruch zcela zásadní, pokud do tohoto vztahu bude zasahovat právník.
S návrhem Ligy lidských práv z výše uvedených důvodů nesouhlasím.

S pozdravem

MUDr. Petr Možný, ředitel, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Výbor Psychiatrické společnosti vyjádřil se stanoviskem MUDr. Možného souhlas.

 

MUDr. Možný požádal jménem výboru Psychiatrické společnosti ČLK JEP o stanovisko prezidenta České lékařské komory MUDr. Milana Kubka.

Dne 1.9.2016 dostal výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP toto vyjádření MUDr. Kubka:

Vážený pane řediteli,
odpovídám na Váš přípis ze dne 1. července 2016, týkající se iniciativy spolku Liga lidských práv, usilujícího o zřízení kontrolního orgánu, který by měl pravomoc dozoru v lůžkových psychiatrických zařízeních.
Česká lékařská komora je tzv. vnějším připomínkovým místem k přijímání zákonů týkajících se problematiky zdravotnictví. Žádný konkrétní návrh ani věcný záměr zákona, který by akceptoval uvedenou iniciativu spolku Liga lidských práv, zatím předložen nebyl.
Na představitele uvedeného spolku máme shodný názor jako Vy. Pokud by skutečně byl kýmkoli předložen relevantní věcný záměr zákona, který by měl zavádět zřízení kontrolního orgánu v psychiatrických nemocnicích, bude Česká lékařská komora rozhodně proti takovému postupu a to především z odborných důvodů, kdy úředníci nemohou zkoumat záležitosti týkající se odborné lékařské problematiky.
Konečně k řešení otázky, zda je postupováno s náležitou odborností a etikou, je určena ze zákona právě Česká lékařská komora.
Děkuji za Vaše upozornění a Váš dopis a prosím o předání našeho stanoviska též výboru České psychiatrické společnosti.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek
prezident ČLK

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce mladých psychiatrů od 12:15 hod. v Myslivečkově síni, schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:00-13:00 hod.) a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v Myslivečkově síni.

Číst dál...

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2017 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.