Občanský zákoník 2010 – připomínky rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou

Ministerstvo spravedlnosti
Ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil 5.ledna 2011
Vyšehradská 16
128 10 Praha 2

Věc: Občanský zákoník 2010 – připomínky rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou.

Vážený pane ministře,

my níže podepsaní zástupci regionálních občanských sdružení rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou obracíme se přímo na Vás s důvěrou, že uplatníte naše závažné připomínky, které máme ve věci opatrovnictví, k navrženému Občanskému zákoníku.

1. Povinnosti opatrovníka ve prospěch opatrovance podle ust. §§441 – 445 a dalších. Zásadní připomínka:
Opatrovník pro osoby s duševní poruchou musí mít pro tuto náročnou práci vedle osobních předpokladů potřebné vzdělání, zajištěné odbornou akreditovanou institucí.
Důvody:
a) Aby opatrovník jmenovaný soudem mohl splnit určené povinnosti – musí mít k tomu potřebné znalosti o duš. nemoci, kognitivních disfunkcích, což je první předpoklad účinné komunikasce s duševně nemocným. Jen tak může porozumět představám opatrovance, zajistit potřeby v jeho zájmu, udržet oboustrannou komunikaci bez emocí a napětí.
b) Má-li opatrovník zařídit opatrovanému jeho záležitosti, musí prokázat znalosti zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zajistit mu sociální služby v rozsahu nezbytném pro jeho život, především k zabránění sociálního vyloučení. Jak náročné je získat duševně nemocným potřebné sociální služby upozorňuje Veřejný ochránce práv ve zprávě o provedené kontrole ve vybraných psychiatrických léčebnách v r. 2008 a přednesené v poslanecké sněmovně 18.6.2009.
c) Spolu s lékaři působit na dodržování léčebného procesu, aby případně mohlo dojít ke zrušení ponižujícího zbavení svéprávnosti. Umět nakládat s jeho majetkem, ve většině případů nízkým důchodem. Získat potřebné prostředky na bydlení, sociální služby atd.

Připravené opatrovníky, podle našeho návrhu, nahlásí soudům první instance akreditovaná vzdělávací instituce. Tato praxe je zdárně uplatňována např. v Rakousku.
Soudy nemají možnost získat jinou cestou vhodné osoby pro opatrovnictví. Navržený zákon zůstává u dosavadní praxe. Spoléhá na návrh vyšetřovaného, tedy duševně nemocného, který v důsledku své nemoci ztratil schopnost výběru vhodné osoby. Téměř nekomunikuje, má strach navazovat kontakt s lidmi, nemá přátele. Okolí se od něj odvrací v důsledku silné stigmatizace naší společnosti. Odepře-li pak za opatrovníka rodinného příslušníka, nebo rodiče odmítnou tento náročný úkol pro stáří, dochází k průtahům soudního jednání na mnoho měsíců, rok i více. To lze ověřit např. na spise Okr. soudu v Opavě č.j. 14Nc 1363/2008-32. Po roce hledání dojde k nejhorší variantě – soud jmenuje veřejného opatrovníka (§441/2/3 návrhu).
Tato připomínka – vzdělání - se týká též §§ 50 – 55 Zastoupení členem domácnosti.

2. Nápomoc při rozhodování - §§ 49 – 49 návrhu
Zásadní připomínka:
Osoba s duševní poruchou, i když je svéprávná, může být v takovém stavu, který je popsán v předchozím odstavci. Pomoc zjevně potřebuje, ale má strach navazovat kontakt s lidmi, nemá přátele. Okolí se od něj odvrací v důsledku silné stigmatizace naší společnosti. Někdo za ní musí přijít a pomoc nabídnout. Umět s ní komunikovat! Řešení je shodné dle odst. 1. Do této skupiny patří převážně osoby osamělé a bezdomovci s duševní poruchou.

3. Práva člověka zadrženého ve zdravotnickém zařízení §§ 104 – 109
Zásadní připomínka:
Zpracovaná část neuvádí odkaz na povinnost jmenovat soudem opatrovníka před zákrokem s výjimkou, kdy je okamžitý zákrok nezbytný na záchranu života. Tuto povinnost stanoví zákon hlavní právní síly – Úmluva o lidských právech a biomedicíně Čl. 6 odst3: „Pokud podle platného práva dospělá osoba není schopna dát souhlas se zákrokem z důvodu duševního postižení, nemoci nebo z podobných důvodů, lze zákrok provést pouze se souhlasem jejího zákonného zástupce nebo příslušného orgánu nebo osoby či instituce zmocněných zákonem".
Tato situace - neschopnost dát souhlas se zákrokem - nastává u osoby s duševní poruchou při nedobrovolném přijetí do zdravotnického zařízení vždy. Cit. Úmluva je součástí právního pořádku ČR od 1. října 2001 a podle článku 23 Úmluvy měla být tato ochrana osob s duševní poruchou v našem právním řádu provedena bez zbytečného prodlení. Na nedostatek upozornil Veřejný ochránce práv v poslanecké sněmovně 18.6.2009.

Vážený pane ministře, očekáváme Vaše stanovisko v tak zásadní věci, jakou je zbavení či omezení svéprávnosti člověka. Měli bychom považovat za nedůstojné vydat tento významný zákon ve znění, které bude zaostávat za evropským průměrem v ochraně postižených osob s duševní poruchou dokonce při porušování Úmluvy o lidských právech a biomedicíně..

S úctou

Za regionální občanská sdružení rodičů a příbuzných osob s duševní poruchou:

Eva Dudomai, SANITY ZLÍN
Eva Keroušová, ONDŘEJ PRAHA
Mgr. Jana Poljaková, SYPATHEA PRAHA
Alexandra Trcková, ANIMA VIVA OPAVA
Eva Tichá, ŠELA KOLÍN
MUDr. Kateřina Vondráčková, FELICITAS PARDUBICE
Ing. Josef Závišek, AMICUS - BRNO

Odpověď adresujte na: Ing.Josef Závišek, Riegrova 435, 666 01 Tišnov

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.