Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka

Cena Vladimíra Vondráčka - pravidla

Laureáti Ceny Vladimíra Vondráčka

Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka

Cíle:
- Navázat na odkaz a tradici významných osobností české psychiatrie, mezi nimiž zaujímal přední místo profesor V.Vondráček.
- Vytvářet stimulující konkurenční atmosféru mezi lékaři i jinými odborníky pracujícími v tomto oboru. Podporovat jejich tvůrčí a koncepční práci jak ve vědeckém výzkumu, tak praktické aplikaci. Posilovat jejich osobní iniciativu, odbornou i obecně lidskou angažovanost.
- Zprostředkovaně tak podporovat rozvoj kvalitní a diferencované psychiatrické péče v rámci stávajících institucionálních struktur i nezávisle na nich. Zviditelnit a podporovat nové tvůrčí osobnosti a tvůrčí pracovní kolektivy.
Podmínky:
Článek 1
Cena se uděluje každoročně ve spolupráci s Psychiatrickou společností ČLS JEP z prostředků Vondráčkovy nadace a darů sponzorů přidělených pro tento účel. Jména případných sponzorů budou uvedena v informačních materiálech Vondráčkovy ceny, publikacích a při jejím předávání. Velikost přidělované ceny bude určena prostředky Vondráčkovy nadace.
Finanční dotace je proporčně rozdělena na obě dvě vyhlašované kategorie (vědecký výzkum, praktická aplikace). V každé kategorii se přiděluje jedna cena. V případě nezbytnosti (stejná odborná kvalita a význam) je možné cenu v dané kategorii rozdělit, nejvýše však mezi dvě práce,
Vondráčkova cena pro určitý rok se předává osobně ve formě šeku ve výši přidělené ceny. Předáním je pověřen předseda Vědecké rady na slavnostním zasedání Psychiatrické společnosti ČLS JEP během její prosincové pracovní schůze.
Článek 2
Každý rok se vyhlašuje jiné aktuální téma z oblasti duševního zdraví a psychiatrické péče vymezující obsah prací přijímaných do výběrového řízení. Během následujících 5 let nelze toto téma opakovat. Téma je voleno Vědeckou radou Vondráčkovy ceny, ve výjimečných případech Výborem Vondráčkovy nadace.
Dané téma a podmínky výběrového řízení jsou inzerovány v odborném tisku a na zasedáních odborných společností. Podle možností může Vondráčkova nadace informovat i jednotlivá pracoviště.

Článek 3
Vědecká rada Vondráčkovy ceny je sedmi až devítičlenná. Je volena na dvouleté období (neplatí v případě členů Vondráčkovy nadace) z předních reprezentantů české psychiatrie a členů Výboru Vondráčkovy nadace. Jejími Členy mohou být i psychologové a jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví, odpovědní pracovníci Ministerstva zdravotnictví, Universit nebo sponzorujících organizací.
Vědecká rada má svého předsedu a tajemníka, který vyřizuje její agendu. Každý člen rady má jeden hlas.  V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Vědecká rada rozhoduje o přidělení Vondráčkovy ceny pro daný rok a o tématu na rok příští většinou svých hlasů.
Vědecká rada je povinna se seznámit s pracemi kandidátů, rozhodovat nezaujatě, bez ohledu na osobu kandidáta a jeho postavení. Její členové se osobně účastní volby kandidátů Vondráčkovy ceny a jejího slavnostního předání.
Článek 4
Možnost získat Vondráčkovu cenu je otevřena všem odborníků (i nelékařům), kteří zašlou do určitého termínu na kontaktní adresu svoji původní práci (odborné články, výzkumné a realizační zprávy apod.) realizované nebo připravené k realizaci v období od předání minulé ceny. S určitou prací je možné se zúčastnit jen jednou. Účastnit se mohou jednotlivci i pracovní kolektivy.
Práce musí být napsána na stroji, v českém jazyce, pokud Vědecká rada nerozhodne, že bude udělovat cenu i za práce publikované v zahraničí. Společně se svou prací musí kandidáti zaslat i stručný souhrn práce vhodný k publikaci (ne více než jednu stranu A4) a stručné curriculum vitae.
Práce se přijímají jen k termínu stanovenému v podmínkách soutěže Vědeckou radou. Obvykle k 30 září. Cena se předává v prosinci daného roku. Téma na další rok se doporučuje vyhlašovat v únoru toho roku.
Zaslané práce se automaticky nevracejí. Vědecká rada Vondráčkovy ceny má možnost vítězné práce (souhrn, její část) publikovat v odborném tisku.
Jako kandidáti výběrového řízení se nemohou účastnit členové Vědecké rady Vondráčkovy ceny.
V případě zjištěných zásadních nesrovnalostí (problematické autorství, termín realizace) je laureát povinen do dvou měsíců po písemném vyrozumění cenu vrátit. Proti tomuto rozhodnutí má možnost do 14 dnů se odvolat k Výboru Vondráčkovy nadace.
Článek 5
Laureáti Národní psychiatrické ceny profesora Vladimíra Vondráčka získají o přidělené ceně potvrzení, kterým se budou moci v budoucnosti vykazovat.
Stanovy Národní psychiatrické ceny profesora Vladimíra Vondráčka je možné změnit na návrh Vědecké rady a se souhlasem Výboru Vondráčkovy nadace.


Vondráčkova nadace pro rozvoj péče o psychiatrické pacienty Psychiatrická klinika UK 128 21 Praha 2 Ke Karlovu 11
Národní psychiatrická cena profesora Vladimíra Vondráčka
STANOVY
V Praze 20.1edna 1993

 


 

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.