Strategie a koncepce reformy psychiatrické péče

Koncepce oboru psychiatrie

Koncepce oboru psychiatrie - zrevidovaná verze - ke stažení v pdf

1. revize KOP

Psychiatrická společnost ČLS JEP

Úvod: Revize je periodickou aktualizací „Koncepce oboru psychiatrie“ (KOP), která byla přijata na sjezdu Psychiatrické společnosti (PS) ve Špindlerově Mlýně v roce 2000 a VR MZ ČR v roce 2002. KOP je otevřena všem zájemcům bez omezení.

Cíle: Vyhodnocení stávající sítě psychiatrických služeb ve vztahu ke KOP v oblasti kvantity, kvality a ekonomiky.

Úprava parametrů KOP v souladu se současnými poznatky o potřebách diferencované péče o osoby s duševní poruchou v síti psychiatrických služeb.

V komplexu psychiatrických služeb definovat služby zdravotnické – hrazené z veřejného zdravotního pojištění a služby sociální – hrazené z jiných zdrojů.

Definování ekonomických podmínek realizace KOP v psychiatrické praxi.

Garant KOP – 1. revize 2008: Výbor PS ČLS JEP
Koordinací přípravy a realizace revize KOP výborem pověřen Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Garanti pro jednotlivé typy péče: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – ambulantní služby všech forem, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – lůžková péče, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – pedopsychiatrie, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – léčení závislostí, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. – gerontopsychiatrie.

Harmonogram:
02.05.07 – 31.08.07: Oslovení a instruktáž organizovaných (případně neorganizovaných) zástupců jednotlivých typů psychiatrické péče pro prezentaci vlastních představ revize KOP. Na webové stránky PS zaslané náměty revize KOP zde budou zveřejněny, tyto náměty lze zasílat na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

01.09.07 – 30.11.07: Interval pro zasílání podkladů pro revizi KOP, může se jednat o dílčí podněty ve vztahu k jednotlivým typům péče, komplexnější představy, ucelené koncepce apod. Průběžně bude prováděna komplementace zaslaných materiálů a jejich analýzy.

01.12.07 – 29.02.08: Výbor jmenuje komisi pro revizi KOP, která do 29.2.08 předloží výboru návrh revize KOP, která bude předložena k oponentuře.

01.03.08 – 30.04.08: Interval pro oponenturu, sběr a vyhodnocení připomínek z oponentury.

01.05.08 – 11.06.08 komise pro revizi KOP vypracuje závěrečnou verzi pro 1. Revizi KOP

12.06.08 - 15.06.08 (sjezd PS Špindlerův Mlýn) dle pozdějšího doplnění, schválení 1. revize KOP

07.06.12 - 10.06.12 (sjezd PS Špindlerův Mlýn) Výborem schválena zrevidovaná verze KOP Mgr. Tomášem Petrem, který ji uvedl do souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních a vyhláškou č. 55/2011 o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.
Od 10:00 hod. probíhají semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. je program zajištěn jednotlivými sekcemi společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11:00 – 12:30 hod.), schůzemi sekce mladých psychiatrů od 12:15 hod. v Myslivečkově síni, schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:00-13:00 hod.) a schůzemi sekce ambulantní péče od 15:00 hodin v Myslivečkově síni.

Číst dál...

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2017 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.