Aktuální témata

Domácí násilí - jak postupovat

Co je domácí násilí

 • Domácím násilím se především označuje násilné jednání, týraní, ponižování odehrávající se mezi osobami blízkými. Osoby blízké společně žijící ve společném bytě nebo domě, kdy jedna násilná osoba ( agresor) získává a udržuje nad druhou moc a kontrolu.
 • Domácí násilí se objevuje napříč celou společností, na všech úrovních sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod.
 • Domácí násilí je trestný čin. Nikdo nemá nárok druhého ponižovat, omezovat jej či používat fyzického násilí.

Kdo může být obětí domácího násilí

 1. Ženy – stávají se nejčastěji obětí domácího násilí (92% - 95%) , v cele společnosti je to 32% žen.
 2. Děti - v rodinách se domácí násilí v 69% odehrává za přítomnosti děti.
 3. Muži - jsou oběťmi domácího násilí ve 2-5%
 4. Senioři - Mezi seniory ve věku nad 65 let trpí domácím násilím 3 - 5% osob.
 5. Zdravotně postižení - Zdravotně postižení jsou velmi zranitelnou skupinou, protože jsou mnohdy odkázány na péči násilníka, a vhledem ke svému handicapu se ne vždy dokáží účinně bránit.

V čem je domácí násilí specifické

 • Domácí násilí se odehrává „beze svědků" a mezi osobami, které k sobě mají (či měly) blízký vztah.
 • V případech domácího násilí je bezmocná a vystrašená oběť, která se obává trestu či napadení a pachatel, který se skrze použití moci, snaží oběť ovládat a donutit k tomu, co chce on X nerovnost vztahu, to není domácí hádka „Itálie"
 • Domácí násilí je skryté = obtížná prokazatelnost
 • DN má svoji historii – obvykle začíná velmi nenápadně (psychickým znevažováním, kontrolou, izolací, ponižováním), takže si jeho prvních příznaků oběť často ani nevšimne.
 • DN má svůj opakující se cyklus – tři fáze : vzrůstající tenze, konflikt, usmiřování

Formy domácího násilí

 • Psychické – ponižování,nadávky, obviňování, zesměšňování, vydírání sebevraždou, odpíraní spánku, ničení věcí, předvádění zbraní, zvýšená kontrola, snižování schopností...
 • Fyzické – bití, škrcení, pálení, může být mířeno proti blízkým (děti, zvířata), fyzické útoky, odpírání jídla - "výhodou" je prokazatelnost
 • Sexuální – donucení k sexu, odmítaným praktikám (násilím či výhružkami)
 • Sociální násilí – sledování (zákaz) telefonátů, SMS, bránění v návštěvách přátel, rodiny, pronásledování, "nečekané" kontrolní telefony
 • Ekonomická kontrola – omezování přístupu k penězům, zakazování docházení do zaměstnání, neposkytování peněz na provoz domácnosti

Bezpečnostní plán

Slouží k minimalizaci dopadů agrese, popř. podpory k bezpečnému odchodu

 • Jaký postup se Vám osvědčil v případě ohrožení? (je důležité uvědomit si všechny osvědčené strategie, např. pasivita, útěk, nekladení odporu..
 • Podle čeho poznáte, že se blíží útok, nebo co jej vyvolává? ( je důležité všímat si situací, které vedou k agresi – opilost, křik dětí, hádka)
 • Nacházejí se v bytě nebezpečné předměty, zbraně? (zmapujte si bezpečných prostor)
 • Na koho se můžete v případě krize obrátit? (vytvořte si podpůrnou síť v kterou máte důvěru)
 • Máte přístup k telefonu? (zmapujte si čísla popř. naučte děti komu mají zavolat)
 • Pokud se Vám podaří odejít, máte možnost se někde schovat? (adresy, telefony, centra – bezpečná místa)
 • Existuje možnost vzít při odchodu s sebou děti? (děti by mohly být zdrojem ataku, či by mohlo být obtížné získat je později do své péče)
 • Máte možnost si připravit zabalené příruční zavazadlo? (rodné listy, OP, pasy, léky, zdrav. poj., nájemní smlouvu, záznamy o školní docházce, oddací list, bankovní karty...)

Zdroj: www.rosa-os.cz, www.acorus.cz

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.