Atestace

Literatura k atestaci

První soubor je ze stránek MZ, kde je k dispozici jako oficiální literatura k atestaci.
Druhý soubor je návrh publikací vydaných po roce 2008.

K diskusi:
1. oba soubory sloučit a dále neřešit
2. provést zásadní úpravy a ponechat jen stěžejní publikace a učební texty

PSYCHIATRIE

LITERATURA
1. BALINT, M.: Lékař, jeho pacient a nemoc. Praha, Grada, 1999
2. BAŠTECKÝ, J.: Psychiatrie, právo a společnost. Postavení duševně nemocného ve společnosti a v právních
předpisech. Praha, Galén, 1997
3. BAŠTECKÝ, J., KÜMPEL, O., VOJTĚCHOVSKÝ, M. a kol.: Gerontopsychiatrie. Grada, Avicenum, 1994
4. BAŠTECKÝ, J., ŠAVLÍK, J., ŠIMEK, J. a kol.: Psychosomatická medicína. Grada, Avicenum, 1993
5. BAUDIŠ, P., LIBIGER, J.: Psychiatrie a etika. Galén, 2002
6. BEČKOVÁ, I., VIŠŇOVSKÝ, P.: Farmakologie drogových závislostí. Praha, Karolinum, 1999
7. BLEULER, M.: EUGEN BLEULER: Učebnica psychiatrie (Vybrané kapitoly), překlad J. Hašto, Trenčín,
Vydávatelstvo F, 1998
8. DÖRNER, K., PLOG., U.: Bláznit je lidské. Praha, Grada, 1998, 356 s.
9. DRAPELA, V.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál, 1998, 2. vyd.
10. EIKELMANN, B.: Sociálna psychiatria. Základne poznatky a prax. Trenčín, Vydávatelstvo F, 2000
11. FILIP, V. a kol.: Praktický manuál psychiatrických posuzovacích stupnic. Praha, Psychiatrické centrum, 1997
12. FIŠAR, Z.: Biochemické hypotézy afektivních poruch. Praha, Galén, 1998
13. FIŠAR, Z., SIKORA, J.: Neurobiologie duševních poruch. Grada, 2001
14. FRAŇKOVÁ, S., KLEIN, Z.: Úvod do etologie člověka. Praha, HZ systém, 1997
15. HARRIS, T.A.: Já jsem OK, Ty jsi OK. Základy transakční analýzy. Praha, Pragma, 1997
16. HAŠKOVCOVÁ, H.: Lékařská etika. Praha, Galén, 1997
17. HAŠKOVCOVÁ, H.: Euthanasie. Galén, Praha, 2000
18. HOLOWENKO, S.: ADHD _ Multidisciplinární přístup. (Deficience pozornosti, hyperkinetická porucha ). ISBN,
1999
19. HONZÁK, R.: Komunikační pasti v medicíně. Praha, Galén, 2. vyd., 1996,165 s.
20. HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ ,E.: Dětská psychiatrie. Praha, Portál, 2002
21. HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J.: Psychiatrie. Tigis, Praha, 2002, 895 s.
22. HUFAŘ, J.: Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené. Sdružení zdravotně postižených v ČR,
Praha, 2003
23. KLIMPL, R.: Psychická krize a intervence v lékařské ordinaci. Grada, 1998
24. KNOBLOCH, F., KNOBLOCHOVÁ, J.: Integrovaná psychoterapie. Grada, Avicenum, 1993
25. KOLEKTIV: Slovník psychiatrických termínů. Praha, Psychiatrické centrum, 1998
26. KOUKOLÍK, F.: Lidský mozek. Portál, 2000
27. KOCOURKOVÁ, J. a kol.: Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. Praha, Galén, 1997
28. KRATOCHVÍL, S.:Skupinová psychoterapie v praxi. Galén, 1995
29. KRATOCHVÍL, S.: Základy psychoterapie. Praha, Portál,2. vyd., 2000, 392 s.
30. KRCH, F.D. a kol.: Poruchy příjmu potravy. Praha, Grada, 1998
31. KULIŠŤÁK, P.: Neuropsychologie. Praha, Portál, 2003, 326 s.
32. LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Grada Publishing,1998
33. LUDEWIG, K.: Systemická terapie. Základy klinické teorie a praxe. Praha, Pallata, 1994
34. MICHEL, G.F., MOOREOVÁ, C.L.: Psychobiologie. Biologické základy vývoje chování. Praha, Portál, 1999
35. NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti. Academia, 1997
36. NEŠPOR, K.: Bažení (craving). Praha, Sportpropag, 1999
37. NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha, Portál, 2000
38. NEŠPOR, K., CSÉMY, L.: Léčba a prevence závislostí. Praha, Psychiatrické centrum, 1996
130
39. NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. a kol.: Poruchy spánku a bdění. Maxdorf, 1997
40. PAVLOVSKÝ, P. a kol.: Forenzní psychiatrie a psychologie. Praha, Grada, 2004
41. PRAŠKO, J. a kol.: Poruchy osobnosti. Praha, Portál, 2003, 358 s.
42. PREISS, M. a kol.: Klinická neuropsychologie. Grada Publishing, 1998
43. PRESTON, A.: Drogy na předpis II. Vše o metadonu. Olomouc, Votobia, 1999
44. PROCHASKA, J.O., NORCROSS, J.C. :Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha, Grada, 1999
45. RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P.: Psychiatrie. Galén, Praha, 2001, 622 s.
46. RAHM, E., MAHNKOPF, A.: Psychiatrie. Učebnice pro studium a praxi, Praha, Grada, 2001, 468 s.
47. ROTGERS, F. a kol.: Léčba drogových závislostí. Praha, Portál, 1999
48. SMOLÍK, P.: Duševní a behaviorální poruchy ? průvodce klasifikací. Maxdorf, 2. vyd., 2002
49. ŠVESTKA, J. a kol.: Psychofarmaka v klinické praxi,. Grada, Praha, 1995
50. SOKOL, J.: Člověk jako osoba. Praha, Institut základů vzdělanosti UK, 2000
51. VACEK, J.: O nemocech duše. Mladá fronta, 1996
52. WEISS, P: Sexuální deviace. Praha, Portál, 2002,360 s.
53. VIZINOVÁ, J., PREISS, M.: Posttraumatická stresová porucha. Portál, Praha, 2000
54. VODÁČKOVÁ, G. a kol.: Krizová intervence. Praha, Portál, 2002, 520 s.
55. VYMĚTAL, J.: Lékařská psychologie,. Portál, 2003, 396 s.
56. VYMĚTAL, J.: Rogersovská psychoterapie. Čs. spisovatel, 1996
57. YALOM, I.D.: Teorie a praxe skupinové psychoterapie. Hradec Králové, Konfrontace, 1999
58. ZVOLSKÝ, P. a kol.: Rozvoj genetiky v psychiatrii. Avicenum, 1990
59. ZVĚŘINA, J.: Lékařská sexuologie. Praha, H+H, 1992
Časopisy
Česká a slovenská psychiatrie
Psychiatrie
Psychiatrie pro praxi
Časopis lékařů českých
Praktický lékař
Remedia
Archives of General Psychiatry
The American Journal of Psychiatry
British Journal of Psychiatry
Zahraniční literatura
1. KAPLAN, H.I., SADOCK, B.J., GREBB, J.A.: Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences, Clinical
Psychiatry, 9th ed.London: Williams and Wilkins, 2000
2. GELDER, M. et al.: Oxford Textbook of Psychiatry. 3rd ed., Oxford, New York, Melbourne, Oxford University
Press, 1996
3. JANICAK, P.G.: Handbook of Psychopharmacotherapy. Lippincottt Williams & Wilkins, Philadelphia,
Baltimore, 1999

Literatura pro přípravu ke specializační zkoušce z psychiatrie. Uvedeny publikace vydané v roce 2008 a později. Připravila Bankovská Motlová v červenci 2013.

(Poznámka 1: v seznamu chybí dětská psychiatrie, publikace věnované adiktologii a sexuologii; doporučuji konzultovat s odborníky;
Poznámka 2: Kromě Jirákovy Gerontopsychiatrie jsem veškeré uvedené publikace viděla a považuji je za vhodné jako doporučenou studijní literaturu.)

ČJ (abecedně)
Bankovská Motlová L., Španiel F. Schizofrenie. Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století. 2. vydání. Mladá fronta, 2013

Dušek K., Večeřová-Procházková A. Diagnostika a terapie duševních poruch. Grada, 2010

Jirák R. et. al. Gerontopsychiatrie, Galén, 2013

Koukolík F. Lidský Mozek. Funkční systémy. Norma a poruchy. Třetí, přepracované a doplněné vydání. Galén, 2012

Kratochvíl S. Základy psychoterapie. Portál, 2012

Látalová K. Bipolární afektivní porucha. Grada 2010

Papežová H. Spektrum poruch příjmu potravy. Interdisciplinární přístup. Grada, 2010

Praško J., Látalová K. a kol. Psychiatrie v primární péči. Mladá fronta, 2013

Raboch J., Pavlovský P. et al. Klinická psychiatrie v denní praxi. Galén, 2008

Raboch J., Anders M., Kellerová P., Uhlíková P. Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče III. Tribun EU, 2010

Seifertová D., Praško J., Horáček J., Höschl C. Postupy v léčbě psychických poruch. 2. vydání. Amepra 2008

AJ (abecedně)
Jarema M. editor. Practical Aspects of Psychiatry. A Manual for general Practitioners and Psychiatrists in Training. Amepra, 2009

Roberts LW, Layde JB, Balon R. editors. International Handbook of Psychiatry.
A Concise Guide for Medical Students, Residents, and Medical Practitioners
World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd. 2013-07-01

Sadock BJ, Kaplan HI, Ruiz P. Kaplan and Sadock´s Comprehensive Textbook of Psychiatry Ninth Edition. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2009
Stahl SM. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. Cambridge University Press; 4th edition, 2013

Aktuální zprávy

Přípravek LEPONEX  bude distribuován do lékáren od pondělí 31.7.2017, urychlená dodávka do PN Bohnice byla provedena v pátek 28.7.2017.

 

ZDE STANOVISKO MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Docent Anders: Reforma psychiatrie nebudou jen kosmetické změny

Již řadu let se v České republice hovoří o psychiatrické reformě. Poslední rok se věci přece jen dávají do pohybu. Začínají vznikat první Centra duševního zdraví (CDZ), která jsou v péči o duševně nemocné novým prvkem. Co budou nabízet, jak budou fungovat, kolik jich bude a na další otázky s nimi spojenými, odpovídá předseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

  

 

 

Číst dál...

Vyjádření výboru Psychiatrické společnosti na "Výzvu k reakci na výroky MUDr. Jaroslava Matýse"

 

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP se seznámil s textem uveřejněným v týdeníku Reflex dne 30. 3. 2017 pod názvem “Autismus je šlágr“.

Členové výboru podpořili vyjádření Sekce dětské a dorostové psychiatrie, ale současně si uvědomují, že některá vyjádření v textu tj. bez možnosti podrobného vysvětlení postoje autora, mohou nepřiměřeně zjednodušovat celou situaci a vyvolávat tak pochopitelné kontroverzní reakce. Jelikož výboru společnosti velmi záleží na tom, aby k podobným, jistě ne zle míněným, ale nešťastným vyjádřením, v budoucnosti nedocházelo, zajistí svým členům edukaci v této oblasti.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.


Doc. MUDr. Martin Anders, PhD., předseda PS ČLS JEP

 

 

Vážený pane předsedo PS ČLS JEP,

Dovoluji si zaslat reakci výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP k výzvě zveřejněné šéfredaktorkou ATYP magazínu paní Dagmar Edith Holou k reakci na výroky MUDr. Matýse.

 

MUDr. Jaroslava Matýse si vážíme pro jeho dlouhodobou činnost pro zachování oboru dětská a dorostová psychiatrie, pro jeho odbornou erudici a snahu zajistit dostupnost zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty.

Respektujeme jeho právo vyjádřit se na základě svých zkušeností a znalostí problematiky k současným problémům dětské a dorostové psychiatrie.

Aktuálně probíhá v odborných společnostech diskuze k nepřiměřeným požadavkům některých politických zájmových skupin na nesystémově řešenou péči pro skupinu psychiatrických pacientů s diagnózou autismu, včetně navrhovaných legislativních změn zajišťujících exkluzivní péči této jedné skupině pacientů.

S tímto postupem vyjádřila Sekce dětské a dorostové psychiatrie a další odborné společnosti veřejně svůj nesouhlas. Vzhledem k tomu, že MUDr. Matýs je dlouhodobě předsedou Asociace dětské a dorostové psychiatrie, místopředsedou výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie a členem řady pracovních skupin v rámci reformy psychiatrické péče, je logické, že veřejně vystupuje a k danému tématu se vyjadřuje. Zároveň je logické, že jeho konzistentní postoj chránící obor proti rozebrání zájmovými skupinami na úkor pacientů, kteří za sebou žádný lobbing nemají, bude následován snahou veřejně ho zdiskreditovat.

 

Naším společným zájmem ovšem musí být zajištění kvalitní zdravotní péče pro všechny dětské psychiatrické pacienty. Obhajujeme tezi, že autismus je duševní porucha s nutností komplexní péče, na jejímž začátku je správná diagnostika s vyloučením komorbidit a klinicky podobných, ale neautistických obrazů, což probíhá v rámci zdravotní, nikoli poradenské, školské nebo jiné sféry.

 

Ztotožňujeme se se zástupci Asociace dětské a dorostové psychiatrie v jimi deklarovaném tvrzení, že stojíme za MUDr. Matýsem, když obhajujeme srovnatelnou péči pro všechny dětské pacienty s duševními poruchami a jejich rodiny a nejen pro jednu úzkou na diagnóze zaangažovanou skupinu.

 

Za výbor Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP se souhlasem členů výboru

 

MUDr. Petra Uhlíková, předsedkyně

Upozorňujeme na novelizaci vyhlášky 277/2004 o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Na základě podnětu výboru PS se zkrátila lhůta povinné abstinence u osob závislých na alkoholu ze 2 let na 1 rok. U osob závislých na ostatních psychoakt

Číst dál...

Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní pojišťovny a Psychiatrická společnost ČLS JEP dne 16. 6. 2016 podepsaly Memorandum o spolupráci na realizaci reformy psychiatrické péče v ČR. Memorandum ke stažení ZDE.

Další informace jsou na webu MzDr - http://www.mzcr.cz/dokumenty/svatopluk-nemecekdo-reformy-psychiatricke-pece-se-zapoji-odborna-spolecnost-a-_12138_1.html - kde je i videozáznam z ceremoniálu podpisu a následné tiskové konference.

Společnost ROCHE s.r.o. prostřednictvím MUDr. Jiřího Pešiny (Head of Communications) na dotaz odpověděla, že léčivý přípravek Rivotril je kontinuálně dodáván do distribuční sítě v České republice. Společnost má v současnosti ve svých skladech dostatečné množství balení léčivého přípravku Rivotril pro pokrytí potřeb pacientů, kteří z léčby tímto léčivým přípravkem prokazatelně profitují. Přechodný nedostatek Rivotrilu v některých lékárnách byl způsoben neobvyklými výkyvy v poptávce. Na vzniklou situaci výrobce zareagoval zvýšením dodávek Rivotrilu v červenci a první polovině srpna.

Číst dál...

Partner společnosti

Copyright © 2018 Psychiatrie. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.