Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

VYKAZOVÁNÍ A VYÚČTOVÁNÍ ZULP A SOUVISEJÍCÍ OTÁZKY

Abychom Vám usnadnili administrativu spojenou s preskripcí zvlášť účtovaných léčivých přípravků, připravili jsme pro Vás manuál na příkladu dlouhodobě působcích antipsychotik.

Úhradová vyhláška pro rok 2017 (Vyhláška 348/2016 Sb.) přináší pro specializace 305 (psychi-atrie), 306 (dětská a dorostová psychiatrie), 308 (návykové nemoci) a 309 (sexuologie) jednu zásadní změnu, kterou je, že se v roce 2017 žádné regulace za zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál, předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky neuplatní. Jedním z hlavních důvodů je podpora podávání depotních léků pacientům s psychickými nemocemi. Jak je uvedeno v důvodové zprávě, depotní léky snižují pravděpodobnost návratu onemocnění a opakovaných hospitalizací, tedy i snižují náklady na případnou lůžkovou péči.

kroky

 

1. OVĚŘENÍ PODMÍNEK HRAZENÉ TERAPIE

Prostřednictvím online databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv ověřte, zda konkrétní pacient splňuje podmínky pro hrazenou terapii některým z následujících zvlášť účtovaných léčivých přípravků (dále jen „ZULP“):

RISPERDAL CONSTA (25 MG)

RISPERDAL CONSTA (37,5 MG)

RISPERDAL CONSTA (50 MG)

XEPLION (50 MG)

XEPLION (75 MG)

XEPLION (100 MG)

XEPLION (150 MG)

ZYPADHERA (210 MG)

ZYPADHERA (300 MG)

ZYPADHERA (405 MG)

ABILIFY MAINTENA (400 MG)- Předplněná injekční stříkačka

ABILIFY MAINTENA (400 MG)- Injekční lahvička

Dotazník pro hodnocení splnění podmínky negativního skóre dle DAI-10 si můžete ZDE.

 

2. OBJEDNÁVKA (“žádanka”)

V případě, že výsledek ověření je kladný, tj. podmínky hrazené terapie jsou u pacienta splněny, zakupte potřebné množství vybraného zvlášť účtovaného léčivého přípravku v lékárně na základě objednávky, která musí obsahovat údaje dle § 13 vyhlášky č. 54/2008 Sb. (předepisovací vyhláška).ZÚLP lze aplikovat pouze v rámci ambulantního výkonu, k němuž je podle podmínek úhrady určen.

§ 13

Údaje uváděné na žádance

(1) Žádanka na léčivé přípravky, s výjimkou transfuzních přípravků, obsahuje tyto údaje:

a) název poskytovatele,

b) název předepsaného léčivého přípravku, a to
1. chráněný název, pod nímž byl léčivý přípravek registrován10), případně název léčivé látky, která je v něm obsažena, léková forma, síla a velikost balení,
2. mezinárodní nechráněný název doporučený Světovou zdravotnickou organizací s uvedením požadované lékové formy, síly a množství, nebo
3. lékopisný název nebo jeho synonymum nebo jeho zkratka uvedená v Českém lékopisu11) nebo název léčivé nebo pomocné látky uvedený v seznamu stanoveném zvláštním právním předpisem nebo název látky, k jejímuž použití bylo vydáno povolení Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o léčivech, a to i pro jeho jednotlivé složky se současným uvedením požadovaného množství, v případě, že se jedná o připravovaný léčivý přípravek,

c) počet balení nebo dávek léčivého přípravku; v případě léčivých přípravků, které obsahují návykové látky, vypsaných římskou číslicí a slovy v latinském jazyce,

d) otisk razítka poskytovatele obsahující údaje podle § 6 odst. 1 písm. g),

e) datum vystavení,

f) jméno, případně jména, příjmení a podpis předepisujícího lékaře

 

3. VYKÁZÁNÍ ZULP, PŘÍPRAVA A PŘEDÁNÍ PODKLADŮ PRO VYÚČTOVÁNÍ

 

Vykazování ZULP

Aplikování zvlášť účtovatelného léčivého přípravku vykažte prostřednictvím dokladu 03 (zvlášť účtovaná léčiva a zdravotnické prostředky). Tento druh dokladu je nutné vždy vázat na doklad 01 (vyúčtování výkonů v ambulantní péči).

 

Příprava podkladů pro vyúčtování pojišťovně

Náležitosti podkladů pro vyúčtování a jejich předání se řídí konkrétní smlouvou o poskytování a úhradě hrazených služeb a metodikami VZP.

Postup je obecně takový, že pojišťovna přijímá od zdravotnického zařízení doklady seskupené do dávek a kromě dávky (dávek) dokladů vyžaduje také fakturu; proto:

i. Vyhotovte fakturu za poskytnutou hrazenou zdravotní péči za příslušné období

Vyúčtování se provádí vždy měsíčně, není-li ve smlouvě dojednáno delší období. Pojišťovna přijímá jako podklad k proplacení jak faktury na vlastních tiskopisech, tak vystavené i na jiných tiskopisech, pokud formální i obsahová stránka odpovídá tiskopisům pojišťovny

ii. Připravte dávku dokladů

Faktura se předává zdravotní pojišťovně společně s doklady o poskytnuté hrazené zdravotní péči seskupených do dávek. V případě ambulantní praxe se uplatňuje tzv. dávka ambulantní smíšená, která obsahuje jen doklady druhu 01 a 03. Doklady k témuž pacientovi se řadí za sebou tak, že za doklad 01 se zařadí navazující doklad nebo doklady 03.

 

Předání podkladů pro vyúčtování

Jak faktury, tak dávky dokladů, je možné předat ve stanoveném datovém rozhraní elektronickou cestou nebo na datovém nosiči, případně v papírové formě. Přikládáte-li doklady k fakturám v papírové formě, ke každé dávce vyplňte tiskopis VZP-08 (průvodní list dávky). Pokud jsou dávky předávány na datovém nosiči, je průvodní list dávky součástí předávaných dat. V tomto případě se k datovému nosiči přikládá vyplněný tiskopis VZP-09 (průvodní list datového nosiče).

Předání papírových dokladů

Předání na datovém nosiči

Elektronické předání

 

Předání papírových dokladů

Dávky papírových dokladů jsou předávány pojišťovně způsobem uvedeným ve smlouvě. Při osobním předávání dokladů pracovníkem, kterého k tomu poskytovatel zdravotních služeb pověřil, se příjem dávek provádí v jeho přítomnosti, a to v následujících krocích:

a) evidence dávky – každá dávka se eviduje a kontroluje na základě údajů uvedených na Průvodním listu dávky

b) kontrola úplnosti dávky – provádí se kontrola skutečného počtu listů dokladů v dávce s počtem uvedeným na Průvodním listu dávky. Počet listů dokladů v dávce může být max. 9999. V případě nesouhlasu je dávka označena jako ODMÍTNUTÁ DÁVKA a je celá vrácena. Odmítnutou dávku je možné znovu předložit jen v náhradním smluveném předkládacím termínu

Výsledkem předání je vyhotovení záznamu Příjem dávek s uvedením identifikace dávky a jejího stavu (odmítnuta či přijata). Záznam je předán poskytovateli a potvrzená kopie zůstává na pojišťovně. Tento záznam může po dohodě s pojišťovnou nahradit Průvodní list dávky.

 

Předání na datovém nosiči

Na datovém nosiči se uvádí IČZ. Příjem datového nosiče, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, se provádí v přítomnosti pracovníka PZS v následujících krocích:

IČZ

a) evidence datového nosiče – datový nosič se eviduje na základě dat uvedených v dokladu Průvodní list datového nosiče

b) kontrola čitelnosti datového nosiče – v případě, že datový nosič nelze přečíst, neodpovídá datové rozhraní nebo je zavirovaný, je označen jako ODMÍTNUTÝ a celý je vrácen. Odmítnutý datový nosič je možné znovu předložit jen v náhradním smluveném předkládacím termínu

c) kontrola úplnosti dávky – pro každou dávku se provádí kontrola zapsaného počtu dokladů s počtem uvedeným v příslušném průvodním listu dávky zaznamenaném na datovém nosiči. V případě nesouhlasu je odmítnuta celá dávka. Pokud je na jednom datovém nosiči více dávek a alespoň jedna z nich je formálně správná, přejímá se datový nosič jako neúplný. Výsledkem předání je záznam Příjem datového nosiče, který obsahuje identifikaci datového nosiče a jeho stav (odmítnutý, přijat celý, přijat neúplný) a seznam přijatých a odmítnutých dávek. Záznam spolu s náhradním nosičem, pokud se nosič po nahrání dávek nevrací jako v případě diskety, je předán pracovníkovi PZS, potvrzená kopie zůstane pojišťovně. Příjem opravených dávek se provádí v termínech dohodnutých s pojišťovnou. Jejich další zpracování je analogické s výše uvedenými postupy

 

Elektronické předání

Vykazované dávky jsou podrobeny kontrole na platné datové rozhraní a posléze je vystaven protokol o formální správnosti jednotlivých dávek. Ty dávky, které bezchybně projdou kontrolou, lze po podepsání elektronickým podpisem odeslat elektronicky pojišťovně. O převzetí elektronicky podaných dávek se vystaví protokol o přijetí elektronického podání.
Pozn.: chybně vykázaný a pojišťovnou již zpracovaný doklad pojišťovna na požádání PZS stornuje a PZS jej znovu (a správně) vykáže pod novým číslem dokladu v řádné dávce.

 

4. ÚHRADA VYÚČTOVÁNÍ

Úhrada vyúčtované hrazené zdravotní péče se při dodržení podmínek dohodnutých ve smlouvě o poskytování hrazených služeb se v případě předání podkladů pojišťovně na elektronickém nosiči či v elektronické podobě provede do 30 kalendářních dnů a při předání na papírových dokladech do 50 kalendářních dnů ode dne doručení faktury pojišťovně, nedohodnou-li se smluvní strany smlouvy jinak. Lhůta splatnosti je dodržena, je-li platba poslední den lhůty připsána na účet zdravotnického zařízení.

Protože způsob platby za ZULP není specificky upraven v úhradové vyhlášce pro rok 2017 doporučujeme, abyste si před podepsáním dodatků se zdravotními pojišťovnami pro rok 2017 ověřili, že ZULP budou hrazeny na základě faktur ideálně za podmínek uvedených v předchozím odstavci.

janssenLundbeckLilly

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133