Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

ÚHRADOVÁ VYHLÁŠKA PRO ROK 2024 JE JIŽ ZNÁMA !

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

všichni jsme netrpělivě očekávali tzv. úhradovou vyhlášku pro rok 2024. Tato byla zveřejněna dne 31. října 2023.

Společným úsilím managementu DPN Opařany a výboru Sekce dětské a dorostové psychiatrie se podařilo dosáhnout zásadního navýšení hodnoty propustky z léčebných důvodů (OD 00099). Pro OD 00021 nebo OD 00026 je úhrada propustky (OD 00099) stanovena ve výši 50 % paušální sazby OD 00021, resp. OD 00026 (aktuálně se úhrada propustek pohybovala v průměru do 2 % paušální sazby OD 00021, resp. OD 00026).

Dohodovací řízení skončilo nedohodou a tak výsledné znění bylo v rukou Ministerstva zdravotnictví. Návrh vyhlášky výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP v souladu s podněty výboru sekce ambulantní péče připomínkoval a věříme, že zásluhou těchto aktivit došlo k pozitivním změnám ve všech oblastech péče. Výsledek jistě není takový, jaký bychom si přáli, ale změny oproti návrhu ve prospěch našeho oboru patrné jsou. Doporučuji pročíst prezentaci čelných představitelů MZ v oblasti úhrad (Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění MZ ČR, Mgr. Tomáš Troch, ředitel odboru regulace cen a úhrad MZ ČR), kde je téma duševního zdraví zmíněna opakovaně (odkaz na úhradovou vyhlášku zde: https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/uhradova-vyhlaska-pro-rok-2024 ).

Souhrn pro vaši rychlou orientaci za Sekci ambulantní péče PS ČLS JEP sepsal MUDr. J. Knopp, za sekci akutní péče prim. MUDr. J. Tuček.

Ambulantní péče:

Přestože Psychiatrická společnost ČLS JEP nebyla přímo účastníkem dohadovacího řízení, podali jsme podnět Ministerstvu zdravotnictví. Tento podnět byl zaslán s cílem poukázat na obtížně srozumitelné aspekty návrhu úhradové vyhlášky pro rok 2024. Jedním z hlavních bodů našeho podnětu byla opakující se diskrepance mezi hodnotou bodu odbornosti 305 v oboru psychiatrie a hodnotami v somatických oborech. Jsme přesvědčení, že tato intervence vedla k navýšení hodnoty bodu pro naši odbornost. Novinkou je skutečnost, že Ministerstvo zdravotnictví pro rok 2024 provedlo stratifikaci jednotlivých oborů na základě hodnoty bodu. Toto rozhodnutí vedlo k tomu, že některé somatické obory mají výrazně vyšší hodnotu bodu než psychiatrie, zatímco řada somatických oborů má úhrady za své výkony nastaveny na nižší cenové sazbě.

Níže uvádíme přehled toho důležitého pro náš obor, co vyplývá z nové úhradové vyhlášky pro příští rok:

Vyhláška MZ 319/2023 Sb. o úhradách zdravotní péče v r. 2024
to podstatné pro segment psychiatrické ambulantní péče

Vyhláška se týká celého roku 2024, referenčním obdobím je celý rok 2022. Péče odborností 305, 306, 308 a 309 je ve volném výkonovém systému bez regulací. Definitivní zúčtovány opětovně až po skončení celého roku 2024 – do 150 dnů.

Hodnota bodu:
• Základní hodnota bodu pro odbornosti 305, 308 a 309 je 1,03 Kč, při splnění všech bonifikačních kritérií je 1,13 Kč
• Odbornost 306 je i letos zvýšeně bonifikovaná. Základní hodnotu bodu má 1,20 Kč, při vyhovění všem bonifikacím 1,42 Kč.
• Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornostech 305, 308 a 309 podle seznamu výkonů vykázané v souvislosti s výkony odbornosti 910 podle seznamu výkonů společně s OD 00041, 00042 a 00043 podle seznamu výkonů se hodnota bodu v uvedených odbornostech stanoví ve výši 1,05 Kč.
• Pro poskytovatele poskytující hrazené služby v odbornosti 901 podle seznamu výkonů s výjimkou kapitoly 931 (dětská psychologie) se hodnota bodu stanoví ve výši 1,05 Kč.
Podstatnou informací je, že pro rok 2024 dojte v Seznamu zdravotních výkonů k valorizaci složky osobní náklady o 15,1%, zda se změní i přímé a režijní náklady zatím nevíme. Dle aktuálních propočtů při základní hodnotě bodu (1,03 Kč) vychází průměrný nárůst plateb za nejčastější výkony vykazované v PA 4 % při využití maximálních bonifikací (1,13 Kč) 7 %. Proto jistě stojí za to si ohlídat splnění bonifikačních podmínek.

Bonifikace týkající se psychiatrických ambulancí pro dospělé (zestručněno):

Bonifikace v hodnotě bodu má tři stupně. Hodnota bodu stoupá o:
• 0,03 Kč, pokud poskytovatel zdravotní pojišťovně nejpozději do 31. ledna 2024 doloží, že nejméně 50 % lékařů nebo nelékařských pracovníků, kteří u něj působí jako nositelé výkonů a poskytují hrazené služby pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny, je držiteli platného dokladu celoživotního vzdělávání lékařů nebo obdobného dokladu příslušné profesní organizace.
• 0,05 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel alespoň u 50 % pracovišť poskytovatele (IČP) v dané odbornosti poskytuje hrazené služby v rozsahu alespoň 30 ordinačních hodin rozložených do 5 pracovních dnů týdně, přičemž má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejméně do 18 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 2 dny v týdnu nejpozději od 7 hodin nebo má ordinační hodiny alespoň 1 den v týdnu nejpozději od 7 hodin a zároveň alespoň 1 den v týdnu nejméně do 18 hodin
• 0,02 Kč pro danou odbornost v případě, že poskytovatel v hodnoceném období ošetří alespoň 5 % nových pojištěnců a pro návštěvy pojištěnců využívá objednávkový systém, který umožňuje přednostní vyšetření či ošetření těch pojištěnců, u nichž to vyžaduje jejich zdravotní stav.
Další úhrady:
• Nově je pro výkon 09543 stanovena hodnota bodu u tohoto výkonu 1,04 Kč.
• V závěrečném vyúčtování dostane poskytovatel za každou položku na elektronicky v roce 2024 vystaveném receptu, na základě kterého dojde k výdeji plně nebo částečně hrazeného léčivého přípravku 1,70 Kč.
________________________________________
Abychom dosáhli na maximální úhradu za vykázanou péči je třeba do konce ledna 2024:
1. Zaslat zdravotním pojišťovnám všechny Vaše diplomy CŽV. VZP si vede vlastní evidenci CŽV sestavenou na základě dat dodaných ČLK a individuálně zaslaných CŽV.
2. Všem ZP poslat místopřísežné prohlášení týkající se objednacího systému.
3. Ujistit se, že Vaše ordinační hodiny splňují výše uvedená kritéria, a to nejlépe v poslední platné úpravě přílohy EP2 u každé z Vašich smluvních pojišťoven.
________________________________________

Lůžková péče:

Segment úhrad akutní lůžkové psychiatrické péče v nové úhradové vyhlášce nedoznal oproti loňskému roku žádných převratných změn. I nadále platí kritéria poskytování akutní psychiatrické péče jako je nepřekročení 55 % překladů na následná lůžka, nepřekročení 10 % překladů do jiného zařízení poskytující akutní psychiatrickou péči a poskytování péče v režimu 24 hodin 7 dní v týdnu.

Na základě podnětu PS došlo u redukovaného casemixu k navýšení mediánu délky hospitalizace na 14 dní (LOS). Pokud by zůstal zachován původní návrh 12 dnů, mohlo dojít ke snížení celkové doby hospitalizace.

Skupina MDC 20-Nadužívání alkoholu, léků a drog spadá od roku 2024 do přílohy D vyhlášky. To znamená, že skupina diagnóz týkající se závislostí bude v roce 2024 nově hrazena nikoli paušální úhradou, ale případovým paušálem podle klasifikace DRG.

V oblasti úhrad lůžkové následné péče v psychiatrických nemocnicích pokračuje podpora transformačních změn tak, aby psychiatrické nemocnice mohly úspěšně zastávat své role v systému psychiatrické péče, poskytovat kvalitní péči a plnit i cíl humanizace péče.

Věřte, že i v oblasti úhrad děláme pro náš obor maximum možného, co jen nám poslání odborné společnosti umožňuje.

MUDr. Simona Papežová
Předsedkyně PS ČLS JEP

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133