Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Etický kodex Psychiatrické společnosti ČLS JEP

1. Preambule

Etický kodex Psychiatrické společnosti ČLS JEP je souhrnem základních etických pravidel, kterými se řídí členové společnosti a který slouží jako vodítko k etickému rozhodování a jednání v rámci terapeutické praxe.
Etický kodex Psychiatrické společnosti ČLS JEP je závazný pro všechny její členy. Každý člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP se současně řídí etickými pravidly nebo etickým kodexem své vlastní profese (lékaře, psychologa, psychoterapeuta, či jiné), tento etický kodex je doplňuje, ale nenahrazuje.

2. Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve vztahu ke společnosti/jejím členům:

 • Dbá na dobré jméno společnosti a nedopouští se jednání, které by je mohlo poškodit.
 • Jedná čestně, slušně a korektně.
 • K ostatním členům společnosti se chová kolegiálně, s kritickou profesní náročností, ale s respektem k jejich odborné kompetenci a právu na odlišný názor.
 • Při setkání s neetickým jednáním, či důvodným podezřením na takové jednání jiného člena společnosti je oprávněn informovat o tom výbor společnosti.

3. Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve vztahu k pacientům/klientům:

 • Jedná s respektem, jako s rovnocennými partnery se všemi občanskými právy i povinnostmi, včetně zodpovědnosti za své zdraví.
 • Chová se korektně, trpělivě a s pochopením.
 • Srozumitelně informuje o charakteru onemocnění, způsobu a reálných možnostech léčby, jejich rizicích a vedlejších účincích; ponechává pacientům/klientům dostatek času na zvážení navrhované léčby a respektuje jejich rozhodnutí o léčbě.
 • Žádným způsobem nezneužije důvěru a asymetrický vztah k pacientům/klientům, striktně dodržuje pravidla terapeutického vztahu.
 • Neznevažuje v přítomnosti klientů/pacientů profesionální dovednosti, znalosti a kompetence ostatních členů společnosti.

4. Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP při poskytování služeb/péče v rámci terapeutické praxe v oblasti psychiatrie:

 • Používá pouze takové diagnostické a léčebné postupy, které mají dostatečný vědecký základ a pro které má odpovídající odbornou kvalifikaci.
 • Stále udržuje a rozvíjí svoji profesionální kompetenci.
 • Respektuje hranice své profesionální kompetence; nevykonává odbornou činnost, pokud by ji mohl negativně ovlivnit jeho psychický či fyzický stav.
 • Podává pravdivé informace o doporučovaných/prováděných terapeutických postupech, jejich indikacích a efektivitě, při jejich nabídce se nesmí řídit pouze ekonomickými zájmy, finančním, nebo jiným osobním prospěchem.
 • Zná a respektuje závazné předpisy pro výkon svého povolání.

5. Člen Psychiatrické společnosti ČLS JEP při vystupování a prezentaci v médiích a na sociálních sítích:

 • Vyjadřuje se odborně fundovaně, korektně, zdvořile a s dodržením etických pravidel; nepoškozuje dobré jméno společnosti ani jejích členů.
 • Při prezentaci pacientů/klientů, resp. informací o nich respektuje etické principy a platné zákonné normy na ochranu práv a osobních údajů prezentovaných pacientů/klientů.
 • Nepodílí se na žádné formě diskriminace a stigmatizace pacientů/klientů a oboru psychiatrie.
 • Vždy deklaruje případný konflikt zájmů, pokud je přítomen.
 • Nevystupuje jménem společnosti, pokud k tomu nebyl pověřen předsedou/výborem společnosti.

6. Porušení etického kodexu Psychiatrické společnosti ČLS JEP:

Porušení etického kodexu, případně důvodné podezření na jeho porušení projednává výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP a rozhoduje o dalším postupu hlasováním, jehož výsledek zveřejní.

Etický kodex Psychiatrické společnosti ČLS JEP (PDF) ke stažení »

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133