Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Doporučená literatura K ATESTACI z Psychiatrie od r. 2024

Základní – povinná literatura

EIKELMANN, B.: Sociálna psychiatria. Základne poznatky a prax. Trenčín, Vydávatelstvo F, 2000

FOUCAULT, M.: Dějiny šílenství, Praha, NLN, 1994.

HARRIS, T.A.: Já jsem OK, Ty jsi OK. Základy transakční analýzy. Praha, Pragma, 1997

HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J.: Psychiatrie. Tigis, Praha, 2002, 895 s.

JIRÁK, R.: Deliria z pohledu psychiatra. Galén 2020.

KLÍROVÁ, M.: Neinvazivní mozková stimulace v psychiatrii. Maxdorf 2022.

KRATOCHVÍL, S.: Skupinová psychoterapie v praxi. Galén, 1995

PAVLOVSKÝ, P. a kol.: Forenzní psychiatrie a psychologie. Praha, Grada, 2004

PRAŠKO, J.: Kognitivně-behaviorální terapie v praxi. Portál, 2013.

PROCHASKA, J.O., NORCROSS, J.C. : Psychoterapeutické systémy. Průřez teoriemi. Praha, Grada, 1999

YALOM, I.D.: Existenciální psychoterapie, Praha, Portál 2006 a 2020.

Posledních 5 ročníků české odborné literatury: ČS Psychiatrie, Psychiatrie pro praxi, Psychiatrie

Dále základní – povinná literatura ke zkoušce po kmeni z Psychiatrie od r. 2024:

HOSÁK L, HRDLIČKA, M, LIBIGER J. a kol.: Psychiatrie a pedopsychiatrie. Praha: Karolinum, 2015

JIRÁK R. a kol.: Gerontopsychiatrie, Galén, 2013

KALINA, K. a kol.: Klinická adiktologie. Praha, Grada, 2015

MOHR P., et al.: Klinická psychofarmakologie. Maxdorf Jesenius. 2017

PAPEŽOVÁ H. a kol.: Naléhavé stavy v psychiatrii. Maxdorf Jesenius. 2014

ANDERS M, UHLÍKOVÁ P., DOUBEK, P. a kol.: Doporučené postupy psychiatrické péče PS ČLS JEP 2018, online: https://postupy-pece.psychiatrie.cz/

Doplňková doporučená literatura

BAUDIŠ, P., LIBIGER, J.: Psychiatrie a etika. Galén, 2002

BANKOVSKÁ MOTLOVÁ, L., ŠPANIEL, F.: Schizofrenie: Jak předejít relapsu aneb terapie pro 21. století. Mladá fronta 2017.

BLEULER, M.: EUGEN BLEULER: Učebnica psychiatrie (Vybrané kapitoly), překlad J. Hašto, Trenčín, Vydávatelstvo F, 1998

DRAPELA, V.: Přehled teorií osobnosti. Praha, Portál, 1998, 2. vyd.

HERMAN, E. a kol.: Konziliární psychiatrie. Galén 2007.

HORT, V., HRDLIČKA, M., KOCOURKOVÁ, J., MALÁ ,E.: Dětská psychiatrie. Praha, Portál, 2002

KALINA, K.: Terapeutická komunita. Grada 2008.

KOCOURKOVÁ, J. a kol.: Mentální anorexie a mentální bulimie v dětství a dospívání. Praha, Galén, 1997

LANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Grada Publishing,1998

McWILLIAMS, N.: Psychoanalytická psychoterapie: Příručka pro praxi. Portál 2022.

NAKONEČNÝ, M.: Psychologie osobnosti. Academia, 1997

NEŠPOR, K.: Návykové chování a závislost. Současné poznatky a perspektivy léčby. Praha, Portál, 2000

NEVŠÍMALOVÁ, S., ŠONKA, K. a kol.: Poruchy spánku a bdění. Maxdorf, 1997

PAPEŽOVÁ, H. a kol.: Anorexie, bulimie a psychogenní přejídání: interdisciplinární a transdiagnostický pohled. Mladá fronta, 2018, 607 s. ISBN 978-80-204-4904-7

PREISS, M. a kol.: Klinická neuropsychologie. Grada Publishing, 1998

SCHWARTZ, B., FLOWERS, J.V.: Jak selhat jako terapeut: 57 způsobů, jak ztratit nebo poškodit svého klienta. Portál 2022.

TĚŠINOVÁ, J., DOLEŽAL, T., POLICAR, R.: Medicínské právo. C.H. Beck., 2019.

VACEK, J.: O nemocech duše. Mladá fronta, 1996

VYMĚTAL, J.: Rogersovská psychoterapie. Čs. spisovatel, 1996

WEISS, P: Sexuální deviace. Praha, Portál, 2002,360 s.

WEISS, P. a kol.: Sexuologie. Grada 2010.

vhodné přečíst jednu ze zahraničních učebnic, např.:

KAPLAN, H.I., SADOCK, B.J., GREBB, J.A.: Synopsis of Psychiatry. Behavioral Sciences, Clinical Psychiatry, 9th ed.London: Williams and Wilkins, 2000

GELDER, M. et al.: Oxford Textbook of Psychiatry. 3rd ed., Oxford, New York, Melbourne, Oxford University Press, 1996

JANICAK, P.G.: Handbook of Psychopharmacotherapy. Lippincottt Williams & Wilkins, Philadelphia, Baltimore, 1999

STAHL, S.: Stahl's Essential Psychopharmacology. Cambridge University Press, 2021.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133